Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Verschil tussen klei- en leemgrond

Wat is het verschil tussen leem en kleigrond? Ik heb lichte leemgrond, tamelijk zuur (ooit getest). in tuinboeken schrijft men veel over kleigrond maar niet over leem, is dit misschien hetzelfde?

Het grootste verschil tussen klei en leem is dat klei oorspronkelijk door water afgezet is (dus door een rivier of de zee), en dat leem door de wind afgezet is. Zowel klei als leem bestaan uit lutumdeeltjes, platte plaatjes die kleiner zijn dan 0,002 mm. De plaatjes bestaan uit kleimineralen, waar veel verschillende soorten van bestaan. De deeltjes hebben een negatieve elektrische lading, waardoor ze sterker aan elkaar hechten, en ook stoffen als kalium, calsium en magnesium aan zich binden. Kleigronden houden water lang vast, en hebben minder last van uitspoeling dan zandgronden. Ze zijn daardoor meestal voedselrijk. Klei komt voor in de kuststreken (zeeklei) en langs rivieren (rivierklei). Kleigronden zijn over het algemeen slecht waterdoorlatend.
Leem bestaat eveneens uit lutum, en is door de wind afgezet. Deze lutumdeeltjes kunnen ook weer afkomstig zijn van veel verschillende gesteenten. Leem is meestal een mengeling van kleideeltjes, silt en zand. Silt en zand bestaan uit kwarts, en zijn niet elektrisch geladen. Siltdeeltjes hebben een afmeting tussen 0,002 en 0,05 mm, terwijl zanddeeltjes een maat hebben tussen 0,05 en 2 mm. Bij een korrelgrootte van 2 mm of meer is geen sprake meer van zand maar van kiezels.
Löss of Limburgse klei is eveneens door de wind afgezet tijdens het laatste deel van de laatste ijstijd, toen de Noordzee drooggevallen was. De korrelgrootte ligt tussen klei en zand in. Löss heeft een aparte roodachtige kleur en is over het algemeen kalkrijk.
De indeling in grondsoorten is gebaseerd op het lutumgehalte van de grond.
Bij een percentage van 0 tot 8% lutum spreekt men van zandgrond. Deze zandgronden wordt verder onderverdeeld in leemarme zandgrond (waarbij het gehalte lutum bestaat uit 0 tot 10% leem), leemachtige zandgrond (lutumgehalte 10 tot 50% leem) en leemgrond (lutumgehalte meer dan 50% leem).
Zavelgrond is de samenvattende benaming voor de lichtere klei- of leemhoudende gronden. Zavelgronden zijn zeer geschikt voor de teelt van bloembollen. Bij een lutumpercentage tussen 8% en 12% spreekt men van zeer lichte zavel, bij een lutumpercentage tussen 12% en 17,5% van matig lichte zavel, en bij een lutumpercentage tussen 17,5% en 25% van zware zavel.
Kleigronden bevatten meer dan 25% lutumdeeltjes. Bij vette of zware klei bedraagt het gehalte aan kwarts (zand of silt) minder dan 40%. Lichte klei bestaat voor 40 tot 60% uit kwarts, en zavelgrond bevat meer dan 60% kwarts.