Rosa Abraham Darby stamroos 90-100 cm (pastelroze roos op stam, Stammrose, Standard rose)

Product van exposant Rozenkwekerij De Wilde
€ 30,80
Bezorging 1 tot 4 werkdagen

Omschrijving

Rosa Abraham Darby stamroos 90-100 cm (pastelroze roos op stam, Stammrose, Standard rose)

Een mooi gevormde struik met een goede, bossige groei, grote, diepe en komvormige bloemen in pastelroze, abrikoos en geel, glanzend blad, verfrissende, scherpe geur.

Levering in pot.

Onderhoud Rosa Abraham Darby (stamroos):

Voorjaar (half maart tot half april), dode, beschadigde en dunnen takken wegknippen. 5 tot maximaal 7 goede takken overhouden. De gezonde en dikke takken op 3 tot 5 ogen terug knippen (eindknop naar buiten gericht).

Zomer (gedurende de bloei), uitgebloeide bloemen afknippen, daardoor ontwikkelen zich meer nieuwe bloemknoppen (wegknippen tot op het eerste vijftallige blad). Zuinig zijn op nieuwe jonge uitlopers (boven de ent), de takken voor het volgende jaar, de uitgebloeide oude takken in zijn geheel wegsnoeien.

Najaar, alleen op netheid snoeien, niet noodzakelijk. De takken moeten minimaal 7 tot 9 ogen behouden. In het begin van de winter bemesten met organische mest. Wilde hout zo diep mogelijk wegknippen ( te herkennen aan het kleinere vaak dofkleurig blad en vaak fijner gedoornde twijgen). Bladluis het liefst aanpakken met de larve van het lieveheersbeestje.

Deutsch

Ein schön geformter Busch mit gutem, buschigem Wachstum, großen, tiefen und schalenförmigen Blüten in Pastellrosa, Aprikose und gelbem, glänzendem Blatt, erfrischenden, scharfen Duft.

Lieferung in container.

Wartungrosen Abraham Darby (stammrose):

Frühling (Mitte März bis Mitte April), geschnittene, beschädigte und dünne Zweige. Anhalten
5 bis zu 7 gute Zweige. Schneide die gesunden und dicken Äste von 3 bis 5 Augen zurück (Endknopf nach außen).

Sommer (während der Blüte) schneiden blühende Blüten ab und entwickeln so mehr Blütenknospen (auf das erste fünfzig Blatt geschnitten). Um auf neue junge Frösche (über dem Transplantat) ökonomisch zu sein, schneiden die Zweige für das folgende Jahr die gemischten alten Zweige als Ganzes ab.

Herbst, Pflaume nur auf Sauberkeit, nicht notwendig. Die Zweige müssen mindestens 7 bis 9 Augen halten. Am Anfang des Winters befruchten mit Bio-Dünger. Schneide wildes Holz so tief wie möglich (erkennbar an den kleineren, oft dummen Blättern und oft feineren verdrehten Zweigen). Blattläuse bevorzugen die Larven des Marienkäfers.

Englisch

A beautifully shaped bush with good, bushy growth, large, deep and bowl-shaped flowers in pastel pink, apricot and yellow, shiny leaf, refreshing, sharp scent.

Delivery in container.

Maintenance Abraham Darby (standard rose):

Spring (mid March to mid April), cut dead, damaged and thin branches. Save 5 to up to 7 good branches. Cut back the healthy and thick branches of 3 to 5 eyes (end button facing outwards).

Summer (during flowering) cut off flowering flowers, thus developing more new flower buds (cut to the first fifty leaf). To be economical on new young frogs (above the graft), the branches for the following year, cut off the blended old branches.

Autumn, prune only on cleanliness, not necessary. The branches must maintain at least 7 to 9 eyes. In the beginning of winter fertilize with organic manure. Wipe wild wood as deep as possible (recognizing the smaller often dull leaf and often finer twisted twigs). Aphids prefer to tackle with the ladybug's larva.
.
.
ROSAAB~1.JPG

Toon meer Toon minder