Clematis Alba Luxurians (wit met groen, weiß mit grün, white with green),

€ 10,03
Bezorging 1 tot 4 werkdagen

Omschrijving

Clematis Alba Luxurians (wit met groen, weiß mit grün, white with green)

Clematis Alba Luxurians heeft witte bloemen waarvan de uiteinde geregeld groene vlekken hebben. De bloem heeft een diameter van 5 tot 7 cm. Bloeit van juli tot en met september. Clematis Alba Luxurians in het voorjaar terug snoeien tot een hoogte van 25 cm. Clematis Alba Luxurians wordt ongeveer 300 cm hoog.

Clematis groep: Viticella Groep*
Kleur: wit
Bloemdiameter in cm: 5-7 cm
Bloeitijd: 7-9
Hoogte in cm: 300 cm
Snoeitijd: * Clematissen van deze groep worden laat in de herfst gesnoeid.
Snoeihoogte in cm: 25 cm
Plantdiepte: Viticella groep ongeveer 5 cm dieper dan de potrand.

De belangrijkste snoeiregels

* Snoei op enkele millimeters boven een knoppenpaar, niet te laag.
* De snoeivlakken moeten schuin zijn, anders blijft het regenwater erop liggen, wat infectiegevaar voor de plant vergroot.
* Gebruik alleen scherp gereedschap zodat de snede glad wordt.

Bemesting Clematis Alba Luxurians

In de maanden maart, april, mei en juni geeft u uw clematis (kunst)mest, Osmocote korrels of biologische mest om de gezondheid van de clematis en om een betere en langere bloei van de clematis te bevorderen. In juli geeft u een laatste mestgift. Daarna moet de clematis tot rust komen om krachten te gaan verzamelen voor de komende winter.

Verzorging gedurende het hele jaar
Om goed te gedijen en welig te bloeien moeten clematissen altijd goed van water en voeding worden voorzien. Daarnaast is bij veel rassen een jaarlijkse snoei en af en toe vastbinden van scheuten vereist. Stengels die klapperen in de wind zetten namelijk geen bloem.

Aanplanten van Clematis Alba Luxurians

Clematissen kunnen het gehele jaar geplant worden, maar de herfst en het voorjaar hebben de voorkeur.

Clematissen vormen een uitgebreid wortelgestel en hebben daarom rijkelijk water en voeding nodig. Daarom moet het plantgat ruim bemeten zijn. Normaliter 40 cm breed en 40 cm diep.

Bodem en planten voorbereiden

• Maak de bodem en zijkanten van het gat los
• Doe wat goede tuinaarde, gemengd met compost, in het plantgat
• Geef de wortelkluit voldoende water door de pot 10 tot 20 minuten in een emmer water te zetten

Deutsch

Clematis Alba Luxurians hat weiße Blüten, deren Enden regelmäßige grüne Flecken haben. Die Blüte hat einen Durchmesser von 5 bis 7 cm. Blüht von Juli bis September. Clematis Alba Luxurians schneiden im Frühjahr auf eine Höhe von 25 cm zurück. Clematis Alba Luxurians bekommt etwa 300 cm hoch.

Clematis Gruppe: Viticella Gruppe *
Farbe: weiß
Blütendurchmesser in cm: 5-7 cm
Blütezeit: 7-9
Höhe in cm: 300 cm
Beschneidungszeit: * Clematis dieser Gruppe wird spät im Herbst geschnitten.
Beschneidungshöhe in cm: 25 cm
Pflanzentiefe: Viticella Gruppe ca. 5 cm tiefer als die Topfkante.

Die wichtigsten Beschneidungsregeln

* Prune up ein paar Millimeter über ein paar Tasten, nicht zu niedrig.
* Die Beschneidungsflächen müssen schräg sein, sonst bleibt Regenwasser auf ihm, was das Infektionsrisiko für die Pflanze erhöht.
* Verwenden Sie nur scharfe Werkzeuge, um den Schnitt glatt zu machen.

Düngung Clematis Alba Luxurians

In den Monaten März, April, Mai und Juni, geben Sie Ihre Clematis (Kunst) Dünger, Osmocote Körner oder Bio-Dünger, um die Gesundheit der Clematis zu fördern und eine bessere und längere Blüte der Clematis zu fördern. Im Juli gibt es einen endgültigen Dünger. Danach muss die Clematis zur Ruhe kommen, um Kräfte für den kommenden Winter zu sammeln.

Pflege während des ganzen Jahres
Um zu gedeihen und zu gedeihen, muss Clematis immer gut mit Wasser und Nahrung bestückt sein. Darüber hinaus haben viele Rennen eine jährliche Beschneidung und gelegentliche Befestigung der Triebe ist erforderlich. Stiele, die im Wind klatschen, machen keine Blumen.

Pflanzen von Clematis Alba Luxurians

Clematis kann während des ganzen Jahres gepflanzt werden, aber Herbst und Frühling werden bevorzugt.

Clematis bildet ein umfangreiches Wurzelsystem und benötigt daher viel Wasser und Ernährung. Daher muss das Pflanzenloch gut dimensioniert sein. Normalerweise 40 cm breit und 40 cm tief.

Vorbereitung von Boden und Pflanzen

• Lösen Sie den Boden und die Seiten des Lochs
• Machen Sie einen guten Gartenboden, vermischt mit Kompost, im Pflanzloch
• Geben Sie der Wurzelkugel ausreichend Wasser, indem Sie den Topf 10 bis 20 Minuten in einen Eimer geben

English

Clematis Alba Luxurians has white flowers whose ends have regular green spots. The flower has a diameter of 5 to 7 cm. Blooms from July to September. Clematis Alba Luxurians prune back to a height of 25 cm in spring. Clematis Alba Luxurians gets about 300 cm high.

Clematis group: Viticella Group *
Colour White
Flower diameter in cm: 5-7 cm
Flowering time: 7-9
Height in cm: 300 cm
Pruning time: * Clematis of this group will be cut late in the fall.
Pruning height in cm: 25 cm
Plant depth: Viticella group about 5 cm deeper than the pot edge.

The main pruning rules

* Prune up a few millimeters above a pair of buttons, not too low.
* The pruning surfaces must be oblique, otherwise rainwater will remain on it, which increases the risk of infection for the plant.
* Use only sharp tools to make the cut smooth.

Fertilization Clematis Alba Luxurians

In the months of March, April, May and June, you will give your clematis (art) manure, Osmocote grains or organic manure to promote the health of the clematis and to promote a better and longer bloom of the clematis. In July you will give a final fertilizer. After that, the clematis must come to rest to gather forces for the coming winter.

Care throughout the year
To flourish and flourish, clematis should always be well-stocked with water and nutrition. In addition, many races have an annual pruning and occasional attachment of shoots is required. Stems that clap in the wind do not make any flower.

Plants of Clematis Alba Luxurians

Clematis can be planted throughout the year, but autumn and spring are preferred.

Clematis forms an extensive root system and therefore need a lot of water and nutrition. Therefore, the plant hole must be well sized. Normally 40 cm wide and 40 cm deep.

Preparing soil and plants

• Detach the bottom and sides of the hole
• Do some good garden soil, mixed with compost, in the planting hole
• Give the root ball sufficient water by placing the pot in a bucket for 10 to 20 minutes

Clematis Alba Luxurians (wit met groen, weiß mit grün, white with green),.JPG
Toon meer Toon minder

Tuinadvies