Parkreglement

Introductie

De directie en medewerkers van De Tuinen van Appeltern verzoeken je van deze voorwaarden kennis te nemen en de daarin gegeven bepalingen na te leven. Met het betreden van het park ga je akkoord met de parkvoorwaarden. Overtreding van de parkvoorwaarden kan aanleiding geven tot verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie.

Parkeren

Op het parkeerterrein worden de algemeen vanuit overheidswege geldende verkeersregels en -tekens gehanteerd. Daarnaast zijn er specifieke regels:

 • De maximumsnelheid op het parkeerterrein is 10 km per uur.
 • Aanwijzingen van onze parkeerwachters dien je altijd op te volgen.
 • Parkeren van je auto dient alleen plaats te vinden op het daartoe bestemde parkeerterrein. Sluit je auto goed af en laat geen kostbaarheden achter.
 • De Tuinen van Appeltern is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan jouw auto ten gevolge van inbraak, aanrijding, of anderszins. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor schade veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
 • Het parkeren van jouw auto op het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Abonnementhouders hebben geen voorrang en geen garantie op een (vaste) parkeerplaats.
 • Fietsen/bromfietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken.
 • Parkeren op invalideplekken, kan enkel met een daarvoor geldende invalidekaart welke ter controle zichtbaar aanwezig dient te zijn in uw auto.

Toegangskaarten

 • Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs, danwel middels een uitnodiging voor een in het park georganiseerd evenement.
 • Een entreebewijs kan éénmalig worden gebruikt. Entreebewijzen worden geactiveerd op de dag van bezoek en het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park.
 • Entreebewijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, voor een andersoortig entreebewijs of voor een entreebewijs van een andere periode of anderszins.
 • Entreebewijzen mogen niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij aankoop van entreebewijzen.
 • De Tuinen van Appeltern is niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal waardoor de geldigheid van het entreebewijs vervalt.
 • Toegang tot het park verloopt via de daarvoor bestemde toegangspoort en entreebalie.
 • Het is voor onbevoegden verboden om buiten openingstijden het terrein van het park te betreden of om hier te verblijven.
 • De Tuinen van Appeltern behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.

Honden en planten

Honden worden toegelaten op het park, mits zij uitgelaten, aangelijnd en gehoorzaam zijn. De eigenaar moet in het bezit zijn van een poepzakje. De directie behoudt zich het recht voor om honden te weigeren. Er mag geen schade aangericht worden aan de flora in het park. Bloemen, planten en struiken zijn niet geplant om geplukt te worden. Overige huisdieren zijn niet toegestaan!

Afval

Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Onze medewerkers proberen het park zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen dat je met ons meewerkt.

Veiligheid

 • De bezoekers mogen zich alleen begeven in opengestelde ruimten zoals de modeltuinen, op paden en pleinen.
 • Het is verboden om met skates, een step, een segway of andere voertuigen (m.u.v. rolstoel, scootmobiels, rollators of kinderwagens), het park te betreden.
 • Het bezit dan wel het bij zich dragen van wapens of andere, naar het oordeel van de bedrijfsleiding voor (be)dreiging geschikte voorwerpen, zoals messen, kettingen en dergelijke, is op de terreinen ten strengste verboden.
 • De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in te nemen dan wel de bezitter van deze voorwerpen uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 • Het gebruik van alcohol en tabak is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar, legitimatie verplicht.
 • Het onnodig maken van lawaai is niet toegestaan.
 • Voor alle overdekte locaties in het park geldt een rookverbod. Alleen buiten mag er gerookt worden!

Toegang

 • De openings- en sluitingstijden zijn, afhankelijk van de evenementen, aangegeven op appeltern.nl.
 • Het meebrengen van alcoholische dranken in het park is niet toegestaan.
 • De bedrijfsleiding is bevoegd een evenementonderdeel of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs.
 • Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, wordt de toegang tot het park geweigerd zonder teruggave van entreegelden of andere gemaakte kosten.
 • Fysiek of verbaal geweld, baldadigheid jegens bezoekers en medewerkers dan wel ander ongewenst gedrag welke de openbare orde op het park verstoren wordt niet getolereerd. Eveneens vernieling van eigendommen wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 • Het is niet toegestaan om met een (gedeeltelijk) ontbloot bovenlichaam de tuinen te betreden dan wel op het park te verblijven. Schoenen moeten ten allen tijde gedragen worden.
 • Het is niet toegestaan om kwetsende uitingen en/of aanstootgevende uitingen te tonen dan wel te dragen op onder andere kleding.
 • Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 • Bezoekers wordt, op grond van Nederlandse wet- en regelgeving, verzocht mee te werken aan een veiligheidsfouillering en/of inzage in (hand)bagage indien dit verlangd wordt. In geval van weigering hieraan medewerking te verlenen kan bezoeker de toegang tot het park worden ontzegd zonder enig recht op teruggave van entreegelden.

Gebruik van gebouwen

 • Het betreden van gebouwen is geheel voor eigen risico. De Tuinen van Appeltern is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik hiervan.
 • Je dient de aanwijzingen die de betreffende borden dan wel de medewerkers je geven, op te volgen.
 • Indien je moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, dan kan de medewerker van een onderdeel je van het gebruik uitsluiten, zonder teruggave van entreegelden.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en drank te nuttigen in restaurants, tentoonstellingsruimten en op terrassen.

Gebruik van speelterreinen

Het gebruik van onder andere speeltoestellen in het Natuurlijk Spelen en andere speelonderdelen, is geheel voor eigen risico. De Tuinen van Appeltern is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Mocht je een defect opmerken en/of schade ondervinden door een van de speeltoestellen, dan verzoeken wij je dit te melden aan medewerkers.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken bezoeker kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze bezoeker aan hem of haar worden nagezonden. De Tuinen van Appeltern is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

TV opnames / Fotograferen / Droneopnames

 • Te allen tijde kunnen er televisieopnames in het park plaatsvinden. Met het betreden van De Tuinen van Appeltern accepteer je de mogelijkheid dat jij en/of een van je gezinsleden gefilmd dan wel gefotografeerd kan worden. Mocht je dit risico zoveel mogelijk willen uitsluiten dan wordt geadviseerd locaties waar gefilmd dan wel gefotografeerd wordt te vermijden.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tuinen van Appeltern opnames te maken voor commerciële doeleinden. Dit geldt voor foto,- video,-film,-geluid en andere opname apparatuur mogelijkheden. Indien voorgaande geconstateerd wordt dan zal de apparatuur gedurende uw verblijf in de Tuinen in bewaring worden genomen met het dringende verzoek de opnamen te verwijderen. Bij weigering van medewerking wordt het verdere verblijf op het park ontzegd zonder teruggave van entreegelden.
 • Filmen en geluidsopnamen van shows is zonder schriftelijke toestemming verboden.
 • Filmploegen, fotografen en pers dienen zich bij de entree van De Tuinen van Appeltern te melden.
 • De Tuinen van Appeltern zal zich in rechte verzetten tegen elke inbreuk welke gemaakt wordt op haar intellectueel eigendomsrecht waaronder het auteursrecht. Het intellectueel eigendomsrecht van deelnemers dient gerespecteerd te worden hetgeen betekent dat niet wordt toegestaan het openbaar maken en verveelvoudigen van beschermde werken welke niet een schriftelijke toestemming heeft.
 • Het is niet toegestaan om tijdens openingstijden en/of de aanwezigheid van bezoekers gebruik te maken van een drone, tenzij vooraf toestemming is verleend.

Toezicht

 • De Tuinen van Appeltern wijst je erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Kinderen van 0 tot 12 jaar mogen niet zonder begeleiding De Tuinen van Appeltern bezoeken.
 • Ouders en begeleiders dan wel verantwoordelijke van een instelling zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken.
 • Ouders en begeleiders, dan wel de betreffende instelling, zijn aansprakelijk voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.

EHBO / Bedrijfshulpverlening

De Tuinen van Appeltern heeft meerdere gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV'ers) en een EHBO’er. Afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers is één of meerdere van deze medewerkers aanwezig. Bij een ongeval of calamiteit kun je je melden bij leden van de tuindienst, dan wel bij medewerkers in de horecagelegenheden. Zij gaan je helpen of nemen contact op met mogelijk noodzakelijke hulpdiensten. Wij raden je aan altijd de aanwijzingen van de medewerkers van ons park op te volgen. Bij de entree en (open) horeca gelegenheden is altijd een EHBO-koffer aanwezig.

De receptie is telefonisch te bereiken via 0487-541732 en 0487-579200.

Overige bepalingen

Het zelfstandig uitvoeren en/of organiseren van rondleidingen op het park is (zonder toestemming) niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • De Tuinen van Appeltern is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van medewerkers, of van personen wiens handelingen voor rekening en risico van De Tuinen van Appeltern komen.
 • Aansprakelijkheid van De Tuinen van Appeltern voor schade en/of letsel door het gebruik en/of deelnemen aan evenementen onderdelen wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 • Het verblijf van de bezoeker op het terrein, alsmede het gebruik van de faciliteiten, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen, is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De Tuinen van Appeltern is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen.
 • De Tuinen van Appeltern aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. De Tuinen van Appeltern behoudt zich altijd het recht voor om een actie tussentijds in te trekken of voorwaarden te wijzigen. Bij twijfel over voorwaarden en uitvoering van een actie geldt uitsluitend de opinie van De Tuinen van Appeltern als bindend.
 • De Tuinen van Appeltern controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk, maar kan niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aangifte schade

 • Goederen en installaties in het park worden zorgvuldig gecontroleerd en bewaakt. Mocht je desondanks schade en/of letsel oplopen, dan dien je dit onverwijld te melden aan één van de medewerkers van De Tuinen van Appeltern.
 • Indien je situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade en/of letsel kunnen leiden, dan verzoeken wij je een medewerker hierover te informeren.
 • De Tuinen van Appeltern aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel indien de melding plaatsvindt nà het verlaten van het park.
 • De Tuinen van Appeltern is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht situaties.
 • Een klacht kun je melden aan de entree van De Tuinen van Appeltern, alle klachten worden behandeld in samenwerking met de bedrijfsleiding.

Reclame en het aanbieden van goederen en diensten

 • Het is niet toegestaan tot het maken van reclame op het terrein en op de parkeerterreinen, het houden van publieksenquêtes, tellingen en collectes en het aanbieden van goederen en diensten. Eventuele kosten voor schoonmaken-opruimen zullen worden doorberekend.
 • Indien voorgaande geconstateerd wordt dan word je dringend verzocht jouw activiteiten te staken en kunnen reclamezaken gedurende jew verblijf op het park in bewaring worden genomen. Bij weigering van medewerking wordt het verdere verblijf op het park ontzegd zonder teruggave van entreegelden.

Naleving voorwaarden

 • De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om, indien de aard van de overtreding dat in alle redelijkheid gebiedt en ter bescherming van de veiligheid van bezoekers en medewerkers, diegene die zich niet volledig houden aan de parkvoorwaarden geen toegang tot het park te verlenen dan wel van het park te verwijderen. Zowel toegangsweigering als terrein verwijdering geeft geen recht op enige restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijke schadevergoeding.
 • De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers en medewerkers, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, personen die zich niet gedragen volgens het parkvoorwaarden over te dragen aan politie en/of beveiligingsdienst.
 • In alle niet expliciet genoemde situaties beslist De Tuinen van Appeltern directie en/of het daartoe bevoegde gezag.

Acties en kortingen

Op alle acties en kortingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders aangegeven:

 • Maximaal aantal personen zoals aangegeven op de bon;
 • Niet inwisselbaar tegen contanten;
 • Niet geldig tijdens het evenement zoals vermeld op de website;
 • Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;
 • Kopieën worden geweigerd.

De Tuinen van Appeltern dankt je voor het naleven van onze parkvoorwaarden en wenst je een aangenaam verblijf op het park toe.

Het volledige parkreglement kan hier gedownload worden.